Zásady ochrany osobních údajů v Nadaci sv. Františka z Assisi / nařízení GDPR

 I.   Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4, bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nadace sv. Františka z Assisi, se sídlem č.p. 112, 539 41 Kameničky, IČO 48515566, zapsaná v rejstříku nadací pod spisovou značkou N 184 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce:

korespondenční adresa: El. Krásnohorské 59, 618 00 Brno

telefon: +420 608 879 663 email: [email protected]

II.   Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů –dárci Nadace sv. Františka z Assisi 

Nadace sv. Františka z Assisi zpracovává osobní údaje fyzických i právnických osob, které se rozhodly stát dárci Nadace. Zpracovávané osobní údaje o dárcích tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa a informace o došlých platbách, u právnických osob název, jméno zástupce, IČO, adresa.

Osobní údaje dárců a informace o došlých platbách na účet Nadace zpracováváme primárně za účelem správného zaúčtování daru a vystavení potvrzení o přijetí daru, které si mohou dárci uplatnit ve svém daňovém přiznání a snížit si tak základ daně z příjmu.

Informace o dárcích a dárcovských transakcích vedeme také v dárcovské databázi. Osobní údaje  využíváme  k poděkování  a  informování  o  využití  darovaných  prostředků a k informování o činnosti Nadace sv. Františka z Assisi. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu v rámci adresného individuálního dárcovství. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů a reklamací.

III.    Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Nadace sv. Františka z Assisi, a to v elektronické formě.

IV.    Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  6. a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adrese [email protected]

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 25. 5. 2018

Zpět